Jaarrekening

Het doel van een jaarrekening is eenoverzicht te geven van de financiele stand van zaken van een bedrijf. Onderdelen van een jaarrekening zijn een resultatenrekening, winst- en verliesrekening (met een toelichting), balans, kasstroomoverzicht en indien noodzakelijk een accountantsverklaring. De jaarrekening wordt vaak gepubliceerd in het jaarverslag.

Balans

De balans geeft alle schulden, bezittingen, goederen, rekeningen, enzovoort weer van een onderneming op een bepaald moment (vaak 31 december). De balans bestaat uit een linkerzijde (activa) en een rechterzijde (passiva). De activa is weer opgedeeld in vaste en vlottende activa. Het eigen vermogen en de overige passiva zijn de onderdelen van de rechterkant (passiva). De algemene gegevens die samen met de balans worden gerapporteerd zijn het boekjaar, de balansdatum, de winstbestemming, lengte boekjaar in maanden, aantal werknemers, geconsolideerde dochters, 100% dochters, overige deelnemingen, accountantscontrole en het oordeel van de accountant.

Jaarverslag

De wet onderscheidt de jaarrekening en het jaarverslag. Het jaarverslag is breder dan een financiele verantwoording. Het geeft een beeld van alles wat er dat jaar is gebeurd. De jaarrekening heeft, zoals hierboven ook beschreven, betrekking op de financiele kant van het bedrijf. Zowel bedrijven als verenigingen en stichtingen (mits ze aan bepaalde voorwaarden voldoen) zijn verplicht  om een jaarverslag te publiceren.

Deponeren jaarrekening

Zoals gezegd zijn BV’s, NV’s en cooperaties verplicht hun financiële stand van zaken te rapporteren aan de Kamer van Koophandel. Dit wordt ook wel het deponeren genoemd. Meer informatie over het deponeren van jaarrekeningen is te vinden op de website van de kamer van koophandel.

Bekijk ook..